Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

UCHWAŁA - ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

UCHWAŁA NR XIII.116.2019 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Maków Podhalański oraz Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Podstawa prawna powoływania i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

Ustawa z dnia 10 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. 2010 nr 125, poz. 842) wprowadza katalog zmian mających na celu zapewnienie kompleksowej ochrony i pomocy osobom i rodzinom dotkniętych przemocą domową. Ustawa
w samej preambule stwierdza, że na władzach publicznych spoczywa obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich wolności, godności i praw, w tym
do życia i zdrowia.

Ww. ustawa nakłada na gminy obowiązek podejmowania działań mających na celu zapobieganie przemocy w rodzinie, w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, który ma zawierać:

 1. Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
  i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
 3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
 4. Tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych

Zespół Interdyscyplinarny

Ustawa nie określa statusu prawnego Zespołu Interdyscyplinarnego, wskazuje, że jest on powoływany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zespół działa w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu.

Art. 9a ust. 15 ustawy powierza Radom Gminy kompetencje do określenia w drodze uchwały procedury powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółów jego funkcjonowania. Zgodnie z treścią ww. artykułu wybór przewodniczącego jest kwestią wewnętrzną zespołu, który decyduje kto będzie pełnił tą funkcję. Obowiązek zapewnienia obsługi techniczno – organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego spoczywa na ośrodku pomocy społecznej

Zespół Interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele:

- jednostek organizacji pomocy społecznej,

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- policji,

- oświaty,

- ochrony zdrowia,

- organizacji pozarządowych,

- kuratorzy sądowi.

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz inni przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez zespół interdyscyplinarny jest realizacja działań
i zamierzeń określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania realizowane są w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie działań w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie,
 2. dokonywanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie,
 3. dokonywanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym.

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego zostały uregulowane art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu jest podejmowanie działań profilaktycznych oraz zapewnienie pomocy rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z przemocą domową.

Grupa Robocza

Podejmując działania, których celem jest rozwiązywanie problemu przemocy w indywidulanym przypadku, Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia Grup Roboczych. W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych,

- policji,

- oświaty,

- ochrony zdrowia.

W ramach Grup Roboczych powołani mogą być również kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów będących specjalistami w dziedzinie przeciwdziała przemocy w rodzinie.

Zadania Grupy Roboczej

Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Do zadań Grup Roboczych należy:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodziny, w których dochodzi do przemocy i efektów ich działań.

Zadania instytucji tworzących Grupy Robocze

Na podmioty realizujące procedurę „Niebieskiej Karty”  zostały nałożone obowiązki wynikające
z umocowań prawnych. Poniżej przedstawiono główne zadania, które sprzyjają współpracy między współodpowiedzialnymi za rozpoznawanie przemocy podmiotami.

Policja

 1. ochrona życia, zdrowia i mienia,
 2. inicjowanie i organizowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, państwowymi w tym zakresie,
 3. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców,
 4. podejmowanie interwencji,
 5. sporządzanie notatek służbowych i Niebieskich Kart oraz prowadzenie procedury NK, monitorowanie sytuacji,
 6. zatrzymanie osób stosujących przemoc, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia i mienia,
 7. wszczynanie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy,
 8. zabezpieczanie dowodów przestępstwa,
 9. podejmowanie działań prewencyjnych wobec sprawcy,
 10. udzielenie informacji o miejscach wsparcia dla ofiar przemocy.

Sąd Rodzinny/Sądowi Kuratorzy Rodzinni

 1. badanie sytuacji rodzinnej małoletnich,
 2. wydawanie decyzji w sprawie sytuacji małoletnich, sprawowanie opieki nad nimi,
 3. określanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
 4. monitorowanie sytuacji dziecka,
 5. prowadzenie postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 6. wskazywanie obowiązku współpracy z asystentem rodziny.

Sąd Karny i Kuratorzy dla Dorosłych

 1. nadzorowanie przebiegu orzeczonej kary,
 2. w sytuacji nierealizowania zaleceń Sądu modyfikowanie lub wykonywanie kary,
 3. przyjmowanie wniosku o udzielenie pomocy z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,
 4. wnioskowanie/nakładanie środków probacyjnych

Oświata

 1. wspieranie działań wychowawczych,
 2. udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, edukacyjnej,
 3. prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich/wychowawczych,
 4. zawiadamianie Sądu Rodzinnego i organów ścigania o przestępstwie lub podejrzeniu jego popełnienia,
 5. prowadzenie działań w procedurze Niebieskich Kart

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. wnioskowanie do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 2. zabezpieczenie środków finansowych na badania biegłych i opłaty sądowe,
 3. w razie konieczności prowadzenie samodzielnych działań w kierunku rozeznania sytuacji rodzinnej oraz społecznej osoby zgłoszonej
 4. prowadzenie działań w procedurze Niebieskie Karty
 5. wzywanie osoby nadużywającej alkoholu,
 6. informowanie o konsekwencjach,
 7. udzielenie wsparcia psychologicznego, prawnego, organizowanie dostępu do pomocy terapeutycznej,
 8. współpraca z rodziną w zakresie udzielania informacji o możliwym wsparciu,
 9. zawiadamianie organów ścigania o podejrzeniu/stwierdzeniu przestępstwa.

Pomoc Społeczna

 1. diagnozowanie wywiadem środowiskowym sytuacji rodziny/osoby,
 2. planowanie pomocy i monitorowanie efektów podjętych działań,
 3. pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 4. udzielanie poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazywanie miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc,
 5. udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 6. udzielanie wsparcia materialnego, wsparcia asystenta rodziny,
 7. kierowanie do miejsc zajmujących się pomaganiem ofiarom przemocy domowej,
 8. zapewnienie schronienia,
 9. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamianie organów ścigania,
 10. organizowanie punktów informacyjnych, kampanii społecznych, programów profilaktycznych, świetlic,
 11. współpracowanie z innymi instytucjami i organizacjami

Ochrona zdrowia

 1. chronienie zdrowia pacjenta,
 2. udzielanie pomocy medycznej, organizowanie transportu, wspieranie kontaktu
  ze specjalistami,
 3. rozpoznawanie sygnałów świadczących o przemocy,
 4. informowanie o miejscach wsparcia,
 5. rozpoczynanie procedury Niebieskiej Karty,
 6. proponowanie/udzielanie informacji o możliwości uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego,
 7. powiadamianie organów ścigania o podejrzeniu/popełnieniu przestępstwa.

Każdy ze współodpowiedzialnych podmiotów ma za zadanie wnieść do procedury całe swoje zaplecze, także osobowe. Znajduje to umocowanie w konkretnych zadaniach, które określiło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskiej Karty. Każdemu z podmiotów procedury zostały przyporządkowane zadania adekwatne do jego możliwości i obowiązki wynikające nie tylko z prawa lecz również z potencjalnych umiejętności osobistych osób reprezentujących podmiot.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.