Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim planuje przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Adresaci Programu

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnienieniowej.
 2. Usługi opieki wytchnienie przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w pkt 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierzemy pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględniamy potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta
z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia oraz informacji dodatkowych do karty zgłoszenia (załączniki) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.15 do 15.15.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim planuje przystąpienie do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia (załącznik) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU - 2022 R.

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).

Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: 

  1. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

  2. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

 3. moduł – organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 3. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach modułu 3 przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy,
o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

 Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Maków Podhalański w 2022 roku przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

 Koszt całkowity zadania na rok 2022 wynosi 249 471,25 zł. Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu § 1 ust.1 wynosi 199 577,00 zł. i nie przekracza 80% kosztów realizacji zadania. Gmina Maków Podhalańskim w roku 2022 na realizację zadania przeznaczy kwotę 49 894,25 zł., co stanowi 20% udział środków własnych na wykonanie tego zadania.

 Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018 roku na lata 2019-2023 realizowany jest również w oparciu
o wprowadzone przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r.
  w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
  w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 2. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r.
  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 3. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r.
  w sprawie : ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc gminy Maków Podhalański w zakresie zapewnienia posiłku" na lata 2019 - 2023

 

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole
i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim tel. 33 877 15 54.

  WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

   

  Gmina Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim otrzymał dotacje celową od Wojewody Małopolskiego w wysokości 124 497 zł w ramach działku 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

   

  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Maków Podhalański – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

   PROJEKT SOCJALNY 2022 R.

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje w 2022 roku projekt socjalny pod nazwą „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w którym wybrane obszary rozwoju pomocy społecznej zostały objęte wsparciem. Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego 2022 do listopada 2022 roku.
    

   Istotą projektu socjalnego są działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin oraz grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

   W ramach zaplanowanych form wsparcia mających również na celu rozwój, a także wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin dostępna jest następująca oferta obejmująca:

   Specjalistyczne wsparcie psychologiczne (zakres konsultacji: problemy związane
   z funkcjonowaniem rodziny, dysfunkcji w rodzinie, problemami zdrowotnymi, bezrobociem, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, konfliktami w rodzinie, przemocą domową, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także osobom będącym w kryzysach psychicznych oraz ich rodzinom), pedagogiczne (zakres konsultacji: porady dotyczące prawidłowych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, właściwej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, trudności wychowawczych oraz związanych z funkcjonowaniem
   w środowisku domowym, szkolnym, grupie rówieśniczej) i prawne (zakres konsultacji: uzyskanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego, sprawy ZUS, orzecznictwa, zabezpieczenia alimentacyjnego czy ochrony praw lokatorów), a także terapia rodzinna (indywidualna i grupowa), grupa aktywizująco-motywacyjna dla osób zagrożonych wykluczenim społecznym, grupa wsparcia aktywizująco – motywująca dla kobiet oraz wsparcie rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez przeprowadzenie praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej- zależnej.    

   Projekt „PoMoc = wiedza i wsparcie” zakłada także podniesienie jakości działania Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych w tym szkoleń wewnętrznych zatrudnionej w nim kadry.

   WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 41 422 ZŁ

    

   CAŁKOWTY KOSZT ZADANIA: 51 778 ZŁ

    PROGAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021

    Zadanie polega na realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

    Wysokość dofinansowania z Funduszu Pracy: 2 000,00 zł

    Całkowita wartość programu: 2 500,00 zł

     DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ART. 121 UST. 3 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

     Maków Podhalański w 2021 roku otrzymała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

     Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

     Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

     Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.

     Wartość dofinansowania: 6 690,00 zł

      MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

      Miejski Ośrodek Pomocy
      Społecznej w Makowie Podhalańskim

      ul. Rynek 11
      34-220 Maków Podhalański

      Telefon: (33) 8771 554
      Fax: (33) 8773 513
      Dni powszednie: 7.15 - 15.15

      Telefon interwencyjny 33 447 28 87

      Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.