Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Zawiadominie o wyniku postępowania

Maków Podhalańśki, 12 grudnia 2019 r.

MOPS.26.40.1.2019

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

MOPS.26.40.1.2019                                                                      

Maków Podhalański, 2019-11-28

Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadominie o wyniku postępowania

MOPS.26.38.1.2019

2019-11-20

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

na: "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie wyjazdowe - coaching

Grupowe warsztaty coachingowe – 24 godzinne warsztaty realizowane w formie wyjazdowej w ośrodku w miejscowości turystycznej Zakopanem w dniach 11-13 października 2019 r. dla 28 uczestników projektu oraz  2 opiekunów. Zajęcia obejmowały realizację zakresu merytorycznego jak obszar psychologiczny (nawyki, przekonania, nastawienie do życia). Celem szkolenia było uporządkowanie zasobu wiedzy o sobie samym, niezbędnego podczas poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy jako kandydata chcącego podjąć zatrudnienie. Na zajęciach poruszany był temat aktualności i alternatywnych sposobów poszukiwania zatrudnienia, postrzeganie siebie samego na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia wyjazdowego mieli także zapewnione zakwaterowanie w bazie noclegowej wraz z zapewnionym wyżywieniem i dojazdem.

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16

  Kurs prawa jazdy

  Sześciu uczestników projektu „Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - aktywizacja edukacyjna - w miesiącach od maja do sierpnia 2019 roku brało udział w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs prawa jazdy realizowany był przez Ośrodek Kształcenia Kierowców pod nadzorem instruktora nauki jazdy. Uczestnicy podczas kursu zdobywali wiedzę z zakresu teorii aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz praktyki nauki jazdy samochodem osobowym. Po ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B uczestnicy projektu przystąpili indywidualnie do egzaminu teoretycznego w formie testów sprawdzających wiedzę z przepisów ruchu drogowego oraz egzaminu praktycznego w formie jazdy na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

   - 1

   Indywidualne doradztwo psychologiczne

   W ramach projektu „Perspektywy” uczestnicy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych indywidualnych spotkań z psychologiem w zakresie aktywizacji społecznej.
   Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie oraz poradę specjalisty w zależności od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb. Indywidualne konsultacje z psychologiem przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rozwijania umiejętności kontrolowania emocji i zachowania oraz wzmacnianie podstawowych kompetencji społecznych. W ramach indywidualnej pomocy psychologicznej uczestnicy projektu korzystają z konsultacji i doradztwa psychologicznego, rozmów na temat osobistych aktualnych trudności. Udzielanie indywidualnych porad   polega     również    na udoskonalaniu    takich     umiejętności jak: asertywność, komunikowanie się z innymi, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem. W zależności od potrzeb podejmowane są takie tematy jak: poczucie własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych itp.

   Ilość godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem jest dostosowywana do potrzeb każdego uczestnika, potrzeby indywidualnych spotkań uzależnione są od problemów z jakimi dany uczestnik się boryka, potrzebuje wsparcia specjalisty w jego zniwelowaniu, zmniejszeniu lub rozwiązaniu.

    - 1

    Zapytanie Ofertowe

    MOPS.26.38.1.2019                                                                      

    Maków Podhalański, 2019-11-08

    Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

    na: "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych

    Zajęcia „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych” realizowane w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się dla uczestników projektu w dniach 29.07.2019 r. – 31.07.2019 r.

    Szkolenie zrealizowane było w wymiarze 20 godzin w trzydniowym cyklu spotkań (wykładów połączonych z ćwiczeniami) z mediatorem, w ramach których 19 uczestników miało możliwość zapoznania się z tematyką oraz ćwiczeniami w grupie w zakresie min.

    • trening umiejętności komunikowania się;
    • wyrażanie własnych emocji i uczuć, słownik uczuć, stany emocjonalne;
    • znajomość ludzkich potrzeb, potrzeby kontaktu ze sobą, autonomii, związków międzyludzkich;
    • komunikacja interpersonalna, modele komunikacji, typy komunikacji;
    • znajomość barier komunikacyjnych, zakłócona a prawidłowa komunikacja w  rodzinie,
    • znajomość „mowy ciała” komunikacji niewerbalnej, gestów, zachowań;
    • własne zasoby i mocne strony, osobiste predyspozycje;
    • budowanie wiary we własne siły, poczucie własnej wartości;
    • trudności w bliskich relacjach; konflikty rodzinne, zasady „zdrowej kłótni”, rozwiązywania sporów.

    Zajęcia prowadzone były w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. W trakcie szkolenia dla wszystkich uczestników został zapewniony catering oraz ustalone przerwy.

    Po ukończeniu zajęć wszystkim uczestnikom wręczone zostały imienne zaświadczenia uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu.

     - 1
     - 2
     - 3
     - 4
     - 5
     - 6
     - 7
     - 8

     Kurs informatyczny ECDL BASE

     Kurs informatyczny EDCL BASE realizowany w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Zajęcia odbyły się dla pierwszej grupy obejmującej 11 uczestników projektu w dniach: 27.05.2019; 28.05.2019; 31.05.2019; 04.06.2019; 06.06.2019; 07.06.2019; 13.06.2019, oraz dla grupy drugiej obejmującej 10 uczestników projektu w dniach: 05.06.2019; 11.06.2019; 12.06.2019; 14.06.2019; 18.06.2019; 21.06.2019; 24.06.2019. W ramach kursu komputerowego uczestnicy mieli zapewniony catering, a także materiały szkoleniowe.

     Zakres tematyczny 30 godzinnego kursu informatycznego ECDL BASE obejmował: podstawy pracy z komputerem (w wymiarze 10 godzin), podstawy pracy w sieci (w wymiarze 20 godzin), celem kursu było przygotowanie do egzaminu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w ramach którego uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami min. oprogramowania i licencjonowania; ustawień komputera, pojęciami plików i folderów, dokumentów i formatowania; konfiguracja oprogramowania; sieć komputerowa, LAN; Internet; adresy IP, usługa WWW,URL, protokoły HTTP, HTTPS; przeglądarki internetowe; szyfrowanie danych; uwierzytelnianie; bezpieczeństwo danych; podcasty; poczta elektroniczna i inne.

     Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin otrzymali Certyfikaty ECDL PROFILE potwierdzające ukończenie modułu podstaw pracy w komputerem.

      

      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
      - 7
      - 8
      - 9
      - 10
      - 11
      - 12

      OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI W 2019 R.

      Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - "Aktywizacja zawodowa uczestników projektu relaiizowanego przez Gminę Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim pod nazwą "Perspektywy" w ramach Regionalnego Ptogramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.".

       

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      MOPS.26.27.2.2019                                                                                     

      Maków Podhalański, 8.07.2019 r.

       

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      MOPS.26.26.2.2019                                                                                                

      Maków Podhalański, 8.07.2019 r.

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zapytanie ofertowe

      MOPS.26.27.2.2019

      2019-06-04

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: "Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zapytanie ofertowe

      MOPS.26.26.2.2019

      2019-06-04

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: "Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      MOPS.26.27.2019

      2019-06-04

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      MOPS.26.26.2019

      2019-06-04

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      MOPS.26.25.2019

      2019-06-04

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na „Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 150 godzin"  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zapytanie ofertowe

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: "Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zapytanie ofertowe

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: "Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zapytanie ofertowe

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: "Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 150 godzin" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zapytanie ofertowe

       

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Informacja o odrzuceniu oferty

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Zapytanie ofertowe

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym" w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem.

      Zapytanie ofertowe

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

       

      postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Zapytanie ofertowe

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym" w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem.

      Zapytanie ofertowe

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Zapytanie ofertowe

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem

      Zapytanie ofertowe

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: na usługę budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zapytanie ofertowe

       Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: usługę budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Zawiadomienie o wyniku postępowania

      w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

      Zapytanie ofertowe

      aktualizacja z dnia 31.10.2018 

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

      Zapytanie ofertowe aktualizacja

      aktualizacja z dnia 26.10.2018 

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

      ZAPYTANIE OFERTOWE

      Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

      na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

      Trwa rekrutacja

      Trwa rekrutacja do projektu „PERSPEKTYWY" mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Maków Podhalański

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w projekcie „PERSPEKTYWY" mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Maków Podhalański 

      UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

       

      Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

      osoby zamieszkałe na terenie gminy Maków Podhalański

      osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

      Preferowani kandydaci:

      osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

      Osoby niepełnosprawne

      osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

      osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

      W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające            z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

      • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
      • Indywidualne treningi psychologiczne
      • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
      • Poradnictwo rodzinne
      • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
      • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
      • Indywidualne doradztwo zawodowe
      • Indywidualne pośrednictwo pracy
      • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
      • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
      • Staże zawodowe itp.

       Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu „PERSPEKTYWY" w gminie Maków Podhalański pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalańki , tel.: (33) 8771 554

       

       REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

       Rusza rekrutacja uczestników do Projektu PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

       Rekrutacja ma charakter otwarty.

       Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba fizyczna, która złoży w terminie od 6 września 2018 r. do 5 października 2018 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

       Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka.

       Projekt PERSPEKTYWY

       Program aktywizacji społecznej i zawodowej przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu w Gminie Maków Podhalański

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z przystąpieniem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór do projektu, który ma na celu aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Maków Podhalański.

       Projekt skierowany jest do 66 osób ( w tym: 43 osoby bierne zawodowo, 10 osób o statusie osoby bezrobotnej, 3 osoby pracujące, 3 osoby małoletnie oraz 10 osób z niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi) przede wszystkim kobiet, ale również mężczyzn czy osoby niepełnosprawne. Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

       W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać takich form wsparcia jak:

       • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
       • inne narzędzia lub metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, które wynikają z indywidualnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej osoby,
       • oddziaływania obejmujące: mediację, terapie rodzinne, prawnictwo rodzinne, a także zajęcia psychoruchowe oraz rehabilitacyjne.

       Projekt zakłada również aktywizację zawodową, która będzie polegać na:

       • korzystaniu ze stażów, praktyk, szkoleń, kursów, warsztatów podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe,
       • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
       •  zatrudnienie wspierane, wspomagane, oraz pomoc trenera w zaadoptowaniu się  w środowisku pracy.

       Uczestnikom projektu przewiduje się wypłacanie stypendiów stażowych, szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

       Szczegółowe informacje oraz zapisy do projektu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański oraz pod nr tel. 33 8771 554.

       Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą odmienić swoje życie zawodowe oraz społeczne zapraszamy do udziału w projekcie.

       Kierownik 
       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Makowie Podhalańskim

        MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

        Miejski Ośrodek Pomocy
        Społecznej w Makowie Podhalańskim

        ul. Kościuszki 1
        34-220 Maków Podhalański

        Telefon: (33) 8771 554
        Fax: (33) 8773 513
        Dni powszednie: 7.15 - 15.15

        Telefon interwencyjny 33 447 28 87

        Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.