Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY NA ROK 2021

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PERSPEKTYWY” NA ROK 2021

 

Rusza rekrutacja uczestników do Projektu PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja ma charakter otwarty.

Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba fizyczna, która złoży w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka 7.15 – 15.15, lub drogą korespondencyjną.

Projekt „Perspektywy” to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową uczestników zamieszkujących w gminie Maków Podhalański.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • osoby zamieszkałe na terenie gminy Maków Podhalański,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

 

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające  z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak min. :

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- Indywidualne treningi psychologiczne,

- Warsztaty kompetencji społecznych,

- Poradnictwo rodzinne,

- Warsztaty kompetencji społecznych,

- Indywidualne doradztwo zawodowe,

- Indywidualne pośrednictwo pracy,

- Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania pracy,

- Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

- Staże zawodowe itp.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu „PERSPEKTYWY" w gminie Maków Podhalański pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalański,
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.: (33) 8771 554

Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka 7.15 – 15.15, lub drogą korespondencyjną.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.41.1.2020                                                                          Maków Podhalański, 23 października 2020 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

   

  Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez:

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

   

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV – 30213100-6) Komputery przenośne.

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

  Preferowani producenci laptopów: HP, Acer.

  Laptopy powinny mieć co najmniej poniższe parametry:

  • Gwarancja: 2 lata serwisowe;
  • System operacyjny: Windows 10 Home;
  • Przekątna ekranu: 15,6 cali;
  • Typ procesora: Intel Core i3;
  • Parametry procesora: 2.2 GHz, 3.4 GHz Turbo, 4 MB Cache;
  • Ilość rdzeni: 2 szt;
  • Rodzaj dysku: SSD;
  • Pamięć RAM: 8 GB;
  • Pojemność dysku SSD: min. 256 GB;
  • Karta graficzna: zintegrowana (podstawowa);
  • Złącza: 3x USB;
  • Komunikacja: Bluetooth,
  •  
  • Czytnik kart SD: tak;
  • Typ akumulatora: 2-komorowy;
  • Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: kamera,

  wbudowany mikrofon,

  wydzielona klawiatura numeryczna;

  • Pakiet Microsoft Office 2019 Home & Business PL: 4 szt.

   

  1. Termin realizacji zamówienia:

  październik/listopad 2020 r.

   

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej Wykonawcą, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie.

   

  1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
  • cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych;
  • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  • nie złożono żadnej oferty.

   

  1. Sposób przygotowania oferty:

  W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Biuro Projektu „Perspektywy” ul. Kościuszki 1,  34-220 Maków Podhalański (Biuro Projektu czynne jest od pn. do pt. w godzinach od 7:15 do 15:15), lub drogą elektroniczną  na adres:  mops@makow-podhalanski.pl Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do ofert, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku przedstawienia dokumentów nieczytelnych Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie poprawki oraz zmiany treści oferty oraz załączników muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z zachowaniem czytelności dokonywanych zmian. Parafka winna być naniesiona w sposób identyfikujący podpis (np. wraz z imienną pieczątką). Zaleca się by wszystkie strony złożonej oferty były kolejno ponumerowane oraz spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację (zszyte, zbindowane). W przypadku składania oferty w formie papierowej ofertę należy złożyć w zaadresowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami:

   

   „Oferta na realizację zadania: Zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Perspektywy z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego i Wykonawcy.

   

  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

   

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  • formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego);
  • oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 6-7 (wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego);
  • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego);
  • oświadczenie RODO (wg Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).

   

  1. Potencjał techniczny

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponują sprzętem komputerowym o wymienionych parametrach w zapytaniu ofertowym na dzień złożenia oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

   

  1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający odstępuje od  szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

   

  1.  
  1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
  2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone. Zamawiający informuje, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia braku w ofertach.
  3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
  • uczestniczenie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej,
  •  
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

  Ofertę należy złożyć w terminie 30 października 2020 r.:

  • osobiście w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański, w godzinach 7.15 -15.15,
  • przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu) na adres Biura Projektu,
  • drogą elektroniczną – na adres: mops@makow-podhalanski.pl

   

  1. Kryteria wyboru oferty:

  Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, które wpłynęły w terminie nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z innych przyczyn.

  Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:  L. 

  Nazwa kryterium

  Znaczenie kryterium (w %)

  Liczba możliwych do uzyskania punktów

  1

  Cena

  100

  100 punktów

   

  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

  Cena oferty najtańszej

  ------------------------------- x 100 = liczba punktów

  Cena oferty badanej

   

  Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający  może podjąć negocjacje z Wykonawcami  lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

   

  1. Minimalny termin ważności oferty:

  Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

   

  1. Pytania o przedmiot zamówienia:

  W przypadku  jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: mops@makow-podhalanki.pl Zamawiający zastrzega, iż udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłyną wyłącznie drogą mailową. Na pytania, które wpłyną w okresie krótszym niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert odpowiedzi nie będą udzielane.

  1. Zmiany w umowie:

  Przewiduje się  możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli:

  1. w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług;
  2. nastąpi zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego;
  3. zmianie ulegnie termin końcowy realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;
  4. nastąpi zmiana istotnej treści umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy;
  5. nastąpi zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie wykonać całości lub części zamówienia i wskaże inny podmiot, spełniający warunki wskazane w zapytaniu ofertowym, który zdolny będzie do zrealizowania zamówienia lub jego części na warunkach nie gorszych dla Zamawiającego niż określone w umowie.

   

  1.  

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. Kościuszki 1.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „PERSPEKTYWY” prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego / ograniczonego / zapytania o cenę.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych mogą być skutki przewidziane ustawą Pzp.
  8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, jak również dane nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Nie posiada Pani/Pan prawa do: usunięcia i przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

   

  1. Dodatkowe warunki

  Nie określono dodatkowych warunków.

  Załącznik nr 1

  do zapytania ofertowego

  MOPS.26.41.1.2020

  ........................................

  (pieczęć firmowa lub imię i nazwisko Wykonawcy)

   

  O F E R T A

  Dotycząca .......................................................................................................................................

  /przedmiot zamówienia/

  .......................................................................................................................................................

  Ja, niżej podpisany:

  .......................................................................................................................................................

  (imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)

  działając w imieniu i na rzecz :

  .......................................................................................................................................................

  (pełna nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy)

  .......................................................................................................................................................

  (adres siedziby Wykonawcy)

  REGON ............................................................ NIP ..................................................................

  nr telefonu ................................... nr faxu .................................... e-mail ..................................

  Składam ofertę na:  zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 za cenę:

  Lp.

  Opis przedmiotu zamówienia

  Ilość sztuk

  Cena brutto

  za sztukę

  Cena brutto łącznie

  1

  Laptop………………………………..

   

  (szczegółowa specyfikacja laptopa zostanie dołączona do oferty)

  4

   

   

  2.

  Pakiet Microsoft Office 2019 Home & Business PL

  4

   

   

  SUMA

   

  Kwota słownie:

   

  Oświadczam, ze spełniam warunki niezbędne do wykonania zamówienia.

  Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego wykonania. Akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

  Oświadczam, iż podana cena zawiera wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zawiera wszystkie składki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

   

   

  ……………………………...

  (miejscowość, data)

  ………………………………….

  (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 2

  do Zapytania ofertowego

  MOPS.26.41.1.2020

   

  ...............................................                                                                      .................................................

  (pieczęć firmowa/imię i nazwisko Wykonawcy)                                                          (miejscowość i data)

   

   

   

  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oświadczam, że:

  • Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  • Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym.
  • Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  • Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

   

   

   

   

   

   

  ...............................................

               (miejscowość, data)

   

   

   

   

   

   

  ...............................................

  (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)

   

  Załącznik nr 3

  do Zapytania ofertowego

  MOPS.26.41.1.2020

   

  ...............................................                                                                      .................................................

  (pieczęć firmowa/imię i nazwisko Wykonawcy)                                                          (miejscowość i data)

   

  OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

  Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  oświadczam, że:

  Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego a Wynajmującym polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

   

   

   

  ...............................................

               (miejscowość, data

   

   

  ...............................................

  (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 4

  do Zapytania ofertowego

  MOPS.26.41.1.2020

   

  ...............................................                                                                      .................................................

  (pieczęć firmowa/imię i nazwisko Wykonawcy)                                                          (miejscowość i data)

   

   

  OŚWIADCZENIA OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia na zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  ...............................................                                                                                                                 

               (miejscowość, data)                                                          (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)

   

   

   

  ______________________________

   

  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  • W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

   

   

  Przy czym jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania, a w przypadku postępowania zakończonego – daty jego zakończenia i nazwy.

  Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

  Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.29.1.2020                       

  Maków Podhalański, 6 lipca 2020 r

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2020 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeni

  BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

   

  o g ł a s z a

   

  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański
  w 2020 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.25.1.2020                                                   

  Maków Podhalański, 29 maja 2020 r.

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na „Kurs Prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem państwowym oraz badaniami lekarskimi na potrzeby projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalna Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Kompetencje społeczne

  Maków Podhalański, 27.02.2020r

  MOPS.26.10.2.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu  kompetencji społecznych na potrzeby projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

  Kompetencje społeczne

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

  INDYWIDUALNE DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

  W związku z realizacją projektu „Perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację usługi (przedmiot zamówienia): Indywidualne doradztwo psychologiczne  w wymiarze 150 godzin. 

   

    

  Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 25 i 26 listopad 2019 r. odbyło się "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla 15 uczestników projektu.

  Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z tematyką dotyczącą przemocy, toksycznych relacji międzyludzkich, problematyki współuzależnienia oraz metod rozpoznawania i reagowania na przemoc. Na szkoleniu uczestnicy uzyskali wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania pomocy oraz rodzajach instytucji oferujących pomoc dla osób pokrzywdzonych, przepisów prawnych regulujących kwestię przemocy. Udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistę z zakresu mediacji pozwolił uczestnikom na uświadomienie sobie   kwestii stosowania przemocy zarówno ze strony sprawcy, jak i ofiary oraz jak należy chronić siebie i członków rodziny przed stosowaniem przemocy. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a także mieli zapewniony cattering, otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu "Przeciwdziałenie przemocy w rodzinie".

   - 1
   - 2
   - 3
   - 4
   - 5
   - 6
   - 7
   - 8
   - 9
   - 10
   - 11
   - 12
   - 13
   - 14
   - 15
   - 16
   - 17
   - 18
   - 19
   - 20
   - 21

   Opiekun osób starszych

   W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 27 listopad 2019 r. do 03 grudnia 2019 r. odbył się kurs "Opiekun osób starszych" dla 3 uczestniczek projektu. Podczas kursu uczestniczki zapoznały się z tematyką dotyczącą sprawowania opieki nad osobami starszymi, zależnymi, zapoznały z dostępnym wyposażeniem i sprzętem ułatwiającym pomoc przy opiece nad osobami zależnymi, rolami i zadaniami opiekunek, zasadmi BHP, dezynfekcji i sterylizacji podczas wykonywania zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych, postawy wobec osoby chorej i zależnej. Uczestniczki po odbyciu kursu otrzymały certyfikat i zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Opiekuna osób starszych".

    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7

    Kurs obsługi kasy fiskalnej

    W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 27 listopad 2019 r. do 28 listopad 2019 r. odbył się "Kurs obsługi kasy fiskalnej" . W ramach kursu wiedzę z zakresu obsługi kas sklepowych  zdobyło 5 uczestników projektu. Kurs przybliżył uczestnikom  wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych związanych z zastosowaniem kas fiskalnych, budowy zasad działania i podziału urządzeń fiskalnych, z zakresu sprzedaży i wykonywania raportów, współpracy kas z urządzeniami dodatkowymi – czytnikiem kodów i komputerem, zasady pracy kasjera i kontaktu z klientem. Podczas kursu uczestnicy mieli zapewniony cattering oraz otrzymali zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Obsługa kasy fiskalnej".

     - 1
     - 2
     - 3
     - 4

     Kurs gastronomiczny

     W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 28 listopad 2019 r.
     do 7 grudzień 2019 r. odbył się "Kurs gastronomiczny" dla 8 uczestników projektu. W ramach kursu uczestnicy zapoznali tematykę z zakrsu oceny towaroznawczej, podziału żywności, sposobów podawania dań, technik wykonania, wymogów sanitarno-higienicznych, ekspedycji potraw. Podczas kursu uczestnicy mieli zapewniony cattering oraz otrzymali certyfikaty i zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu "Gastronomicznego".

      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
      - 7
      - 8
      - 9
      - 10
      - 11
      - 12
      - 13
      - 14
      - 15
      - 16

      Kurs fryzjerski

      W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
      w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 9 do 13 grudnia
      2019 r. dla 1 uczestniczki projektu odbył się "Kurs fryzjerski". W ramach kursu uczestniczka zapoznała się z tematyką min. organizacji pracy w salonie fryzjerskim, podstawowego wyposażenia salonu, zasad profesjonalnego podejścia do klienta, zakresu zabiegów wykonywanych w salonie fryzjerskim, stosowanych technik koloryzacji i zasad strzyżenia włosów, stylizacji fryzur. Uczestniczka miała możliwość nabycia umiejętności fryzjerkich. Po ukończeniu kursu uczestniczka otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu fryzjerskiego.

       - 1

       Kurs fakturowania Optima

       W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 27 listopad 2019 r. do 28 listopad 2019 r. odbył się "Kurs fakturowania Optima" dla 1 uczestniczki projektu. Podczas kursu uczestniczka miała możliwość zapoznania tematyki wystawiania hadlowych dokumentów przychodowych (faktury, paragony, faktury zaliczkowe itp.), dokumentó rozchodowych (faktury zakupu), zakresu magazynowania, wystawiania dokumetów magazynowych, WZ. Uczestniczka podczas kursu miała zapewniony cattering oraz otrzymała zaświadczenie MEN o u kończeniu kursu fakturowania "Optima".

        - 1
        - 2

        Kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

        W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 21 do 25 listopad 2019 r. oraz 28 do 30 listopad 2019 r. odbył się dla 1 uczestnika projektu "Kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych". Kurs odbył się w dwóch modułach tematycznych w tym : szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, a także szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Uczestnik kursu nabył wiedzę oraz zdobył kwalifikacje zawodowe dla kierowców przewoźników towarów. W trakcie kursu uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

         - 1

         Zawiadominie o wyniku postępowania

         Maków Podhalańśki, 12 grudnia 2019 r.

         MOPS.26.40.1.2019

         w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

         na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Zapytanie ofertowe

         MOPS.26.40.1.2019                                                                      

         Maków Podhalański, 2019-11-28

         Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

         na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Zawiadominie o wyniku postępowania

         MOPS.26.38.1.2019

         2019-11-20

         w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

         na: "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Szkolenie wyjazdowe - coaching

         Grupowe warsztaty coachingowe – 24 godzinne warsztaty realizowane w formie wyjazdowej w ośrodku w miejscowości turystycznej Zakopanem w dniach 11-13 października 2019 r. dla 28 uczestników projektu oraz  2 opiekunów. Zajęcia obejmowały realizację zakresu merytorycznego jak obszar psychologiczny (nawyki, przekonania, nastawienie do życia). Celem szkolenia było uporządkowanie zasobu wiedzy o sobie samym, niezbędnego podczas poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy jako kandydata chcącego podjąć zatrudnienie. Na zajęciach poruszany był temat aktualności i alternatywnych sposobów poszukiwania zatrudnienia, postrzeganie siebie samego na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia wyjazdowego mieli także zapewnione zakwaterowanie w bazie noclegowej wraz z zapewnionym wyżywieniem i dojazdem.

          - 1
          - 2
          - 3
          - 4
          - 5
          - 6
          - 7
          - 8
          - 9
          - 10
          - 11
          - 12
          - 13
          - 14
          - 15
          - 16

          Kurs prawa jazdy

          Sześciu uczestników projektu „Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - aktywizacja edukacyjna - w miesiącach od maja do sierpnia 2019 roku brało udział w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs prawa jazdy realizowany był przez Ośrodek Kształcenia Kierowców pod nadzorem instruktora nauki jazdy. Uczestnicy podczas kursu zdobywali wiedzę z zakresu teorii aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz praktyki nauki jazdy samochodem osobowym. Po ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B uczestnicy projektu przystąpili indywidualnie do egzaminu teoretycznego w formie testów sprawdzających wiedzę z przepisów ruchu drogowego oraz egzaminu praktycznego w formie jazdy na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

           - 1

           Indywidualne doradztwo psychologiczne

           W ramach projektu „Perspektywy” uczestnicy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych indywidualnych spotkań z psychologiem w zakresie aktywizacji społecznej.
           Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie oraz poradę specjalisty w zależności od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb. Indywidualne konsultacje z psychologiem przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rozwijania umiejętności kontrolowania emocji i zachowania oraz wzmacnianie podstawowych kompetencji społecznych. W ramach indywidualnej pomocy psychologicznej uczestnicy projektu korzystają z konsultacji i doradztwa psychologicznego, rozmów na temat osobistych aktualnych trudności. Udzielanie indywidualnych porad   polega     również    na udoskonalaniu    takich     umiejętności jak: asertywność, komunikowanie się z innymi, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem. W zależności od potrzeb podejmowane są takie tematy jak: poczucie własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych itp.

           Ilość godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem jest dostosowywana do potrzeb każdego uczestnika, potrzeby indywidualnych spotkań uzależnione są od problemów z jakimi dany uczestnik się boryka, potrzebuje wsparcia specjalisty w jego zniwelowaniu, zmniejszeniu lub rozwiązaniu.

            - 1

            Zapytanie Ofertowe

            MOPS.26.38.1.2019                                                                      

            Maków Podhalański, 2019-11-08

            Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

            na: "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych

            Zajęcia „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych” realizowane w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się dla uczestników projektu w dniach 29.07.2019 r. – 31.07.2019 r.

            Szkolenie zrealizowane było w wymiarze 20 godzin w trzydniowym cyklu spotkań (wykładów połączonych z ćwiczeniami) z mediatorem, w ramach których 19 uczestników miało możliwość zapoznania się z tematyką oraz ćwiczeniami w grupie w zakresie min.

            • trening umiejętności komunikowania się;
            • wyrażanie własnych emocji i uczuć, słownik uczuć, stany emocjonalne;
            • znajomość ludzkich potrzeb, potrzeby kontaktu ze sobą, autonomii, związków międzyludzkich;
            • komunikacja interpersonalna, modele komunikacji, typy komunikacji;
            • znajomość barier komunikacyjnych, zakłócona a prawidłowa komunikacja w  rodzinie,
            • znajomość „mowy ciała” komunikacji niewerbalnej, gestów, zachowań;
            • własne zasoby i mocne strony, osobiste predyspozycje;
            • budowanie wiary we własne siły, poczucie własnej wartości;
            • trudności w bliskich relacjach; konflikty rodzinne, zasady „zdrowej kłótni”, rozwiązywania sporów.

            Zajęcia prowadzone były w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. W trakcie szkolenia dla wszystkich uczestników został zapewniony catering oraz ustalone przerwy.

            Po ukończeniu zajęć wszystkim uczestnikom wręczone zostały imienne zaświadczenia uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu.

             - 1
             - 2
             - 3
             - 4
             - 5
             - 6
             - 7
             - 8

             Kurs informatyczny ECDL BASE

             Kurs informatyczny EDCL BASE realizowany w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Zajęcia odbyły się dla pierwszej grupy obejmującej 11 uczestników projektu w dniach: 27.05.2019; 28.05.2019; 31.05.2019; 04.06.2019; 06.06.2019; 07.06.2019; 13.06.2019, oraz dla grupy drugiej obejmującej 10 uczestników projektu w dniach: 05.06.2019; 11.06.2019; 12.06.2019; 14.06.2019; 18.06.2019; 21.06.2019; 24.06.2019. W ramach kursu komputerowego uczestnicy mieli zapewniony catering, a także materiały szkoleniowe.

             Zakres tematyczny 30 godzinnego kursu informatycznego ECDL BASE obejmował: podstawy pracy z komputerem (w wymiarze 10 godzin), podstawy pracy w sieci (w wymiarze 20 godzin), celem kursu było przygotowanie do egzaminu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w ramach którego uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami min. oprogramowania i licencjonowania; ustawień komputera, pojęciami plików i folderów, dokumentów i formatowania; konfiguracja oprogramowania; sieć komputerowa, LAN; Internet; adresy IP, usługa WWW,URL, protokoły HTTP, HTTPS; przeglądarki internetowe; szyfrowanie danych; uwierzytelnianie; bezpieczeństwo danych; podcasty; poczta elektroniczna i inne.

             Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin otrzymali Certyfikaty ECDL PROFILE potwierdzające ukończenie modułu podstaw pracy w komputerem.

              

              - 1
              - 2
              - 3
              - 4
              - 5
              - 6
              - 7
              - 8
              - 9
              - 10
              - 11
              - 12

              OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI W 2019 R.

              Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - "Aktywizacja zawodowa uczestników projektu relaiizowanego przez Gminę Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim pod nazwą "Perspektywy" w ramach Regionalnego Ptogramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.".

               

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              MOPS.26.27.2.2019                                                                                     

              Maków Podhalański, 8.07.2019 r.

               

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              MOPS.26.26.2.2019                                                                                                

              Maków Podhalański, 8.07.2019 r.

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zapytanie ofertowe

              MOPS.26.27.2.2019

              2019-06-04

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: "Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zapytanie ofertowe

              MOPS.26.26.2.2019

              2019-06-04

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: "Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              MOPS.26.27.2019

              2019-06-04

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              MOPS.26.26.2019

              2019-06-04

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              MOPS.26.25.2019

              2019-06-04

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na „Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 150 godzin"  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: "Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: "Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: "Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 150 godzin" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zapytanie ofertowe

               

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Informacja o odrzuceniu oferty

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym" w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem.

              Zapytanie ofertowe

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

               

              postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym" w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem.

              Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem

              Zapytanie ofertowe

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: na usługę budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zapytanie ofertowe

               Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: usługę budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              Zawiadomienie o wyniku postępowania

              w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

              Zapytanie ofertowe

              aktualizacja z dnia 31.10.2018 

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

              Zapytanie ofertowe aktualizacja

              aktualizacja z dnia 26.10.2018 

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

              ZAPYTANIE OFERTOWE

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

              Trwa rekrutacja

              Trwa rekrutacja do projektu „PERSPEKTYWY" mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Maków Podhalański

              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w projekcie „PERSPEKTYWY" mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Maków Podhalański 

              UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

               

              Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

              osoby zamieszkałe na terenie gminy Maków Podhalański

              osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

              Preferowani kandydaci:

              osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

              Osoby niepełnosprawne

              osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

              osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

              W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające            z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

              • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
              • Indywidualne treningi psychologiczne
              • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
              • Poradnictwo rodzinne
              • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
              • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
              • Indywidualne doradztwo zawodowe
              • Indywidualne pośrednictwo pracy
              • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
              • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
              • Staże zawodowe itp.

               Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu „PERSPEKTYWY" w gminie Maków Podhalański pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalańki , tel.: (33) 8771 554

               

               REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

               Rusza rekrutacja uczestników do Projektu PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

               Rekrutacja ma charakter otwarty.

               Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba fizyczna, która złoży w terminie od 6 września 2018 r. do 5 października 2018 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

               Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka.

               Projekt PERSPEKTYWY

               Program aktywizacji społecznej i zawodowej przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu w Gminie Maków Podhalański

               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z przystąpieniem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór do projektu, który ma na celu aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Maków Podhalański.

               Projekt skierowany jest do 66 osób ( w tym: 43 osoby bierne zawodowo, 10 osób o statusie osoby bezrobotnej, 3 osoby pracujące, 3 osoby małoletnie oraz 10 osób z niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi) przede wszystkim kobiet, ale również mężczyzn czy osoby niepełnosprawne. Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

               W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać takich form wsparcia jak:

               • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
               • inne narzędzia lub metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, które wynikają z indywidualnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej osoby,
               • oddziaływania obejmujące: mediację, terapie rodzinne, prawnictwo rodzinne, a także zajęcia psychoruchowe oraz rehabilitacyjne.

               Projekt zakłada również aktywizację zawodową, która będzie polegać na:

               • korzystaniu ze stażów, praktyk, szkoleń, kursów, warsztatów podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe,
               • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
               •  zatrudnienie wspierane, wspomagane, oraz pomoc trenera w zaadoptowaniu się  w środowisku pracy.

               Uczestnikom projektu przewiduje się wypłacanie stypendiów stażowych, szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

               Szczegółowe informacje oraz zapisy do projektu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański oraz pod nr tel. 33 8771 554.

               Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą odmienić swoje życie zawodowe oraz społeczne zapraszamy do udziału w projekcie.

               Kierownik 
               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
               w Makowie Podhalańskim

                MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

                Miejski Ośrodek Pomocy
                Społecznej w Makowie Podhalańskim

                ul. Kościuszki 1
                34-220 Maków Podhalański

                Telefon: (33) 8771 554
                Fax: (33) 8773 513
                Dni powszednie: 7.15 - 15.15

                Telefon interwencyjny 33 447 28 87

                Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.