Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

file:///C:/Users/mops/Downloads/akt%20(10).pdf

 

Stypendia

Stypendia szkolne

Od stycznia 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje zadanie z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maków Podhalański.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

  • zamieszkujący na terenie gminy Maków Podhalański,
  • uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia,
  • pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: alkoholizm, bezrobocie, narkomania, wielodzietność, samotne wychowywanie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, DZ. U. z 2015 r. poz. 1058).

Zasady ustalania wysokości stypendium:

Kategoria

Dochód w miesiącu

Wysokość stypendium

Okres stypendialny

/miesiąc/

I

do 40,999 %

/514,- x 40,999 = 210,73

100% zasiłku rodzinnego

/=124,-/

 

3

 

II

od  41% do 100%

/514,- x 41% = 210,74 do 514,-

100% zasiłku rodzinnego

/=124,-/

 

2

 

 

 

 

Okres stypendialny:

OKRES STYPENDIALNY

STYPENDIA WYPŁACANE BĘDĄ

 

1 IX – 31 XII

 

do 31 XII

1 I – 30 VI

 

do 30 VI

 

 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
  • całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
  • pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września każdego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

34-220 Maków Podhalański

Kościuszki 1

 

tel. 33/ 877 15 54 w. 28

 

Pobierz załącznik:

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.