Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

STYPENDIA

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maków Podhalański.

1. Wnioski o stypendium szkolne z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do 15 września 2019 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 roku.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 528 zł.

Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym załącza się zaświadczenia bądź oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub oświadczenie o  ilości hektarów przeliczeniowych. Kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi obecnie 308,00 zł.

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa itp.). Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 Stypendium szkolne jest przyznawane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w różnorakich zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych oraz wykraczających poza obszar realizowanego w szkole planu nauczania, a także udziału w zajęciach pozalekcyjnych, a w szczególności:

a) kosztów udziału w zajęciach muzycznych, tanecznych i sportowo-rekreacyjnych realizowanych poza szkołą, włącznie z zakupem stroju wymaganego do udziału w tych zajęciach, zakupem lub wypożyczeniem instrumentów,

b) kosztów udziału w organizowanych przez szkołę wyjściach do instytucji kultury i wycieczkach edukacyjnych, szkolnych, krajoznawczych koloniach i obozach sportowych lub tematycznych (kolonie i obozy, które odbywają się w lipcu i sierpniu refundowane na podstawie rachunku przedstawionego do czerwca danego roku szkolnego);

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu:

a) tradycyjnych i multimedialnych podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, książek do nauki języków, lektur szkolnych (audiobooków) itp.,

b) tornistra, plecaka lub torby szkolnej (1 szt. na rok szkolny),

c) obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (adidasy, trampki, tenisówki, korkotrampki) - łącznie 2 pary w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec), cena jednostkowa nie może przekroczyć 300,00 zł za parę,

d) stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec) obejmującego: - dres – dwa komplety (2 bluzy i 2 pary spodni), cena jednostkowa za komplet nie może przekroczyć 300,00 zł,

- koszulki na zajęcia sportowe – 3 szt.,

- spodenki, leginsy – 2 szt.,

e) stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec) obejmującego:

- strój kąpielowy - 1 szt.,

- klapki - 1 para,

- czepek – 1 szt.,

- okulary pływackie – 1 szt.,

f) artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

g) przyborów do nauki zawodu,

h) tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,

i) tuszy do drukarek komputerowych (1 komplet na semestr), multimedialnych programów edukacyjnych odpowiadających przedmiotom nauczanym w szkole,

j) komputera, oprogramowania komputerowego – (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.); urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, modem, router, itp.) – wykorzystywanych do celów dydaktycznych, wraz z zakupem dostawy usługi internetowej za okres od września do czerwca roku następnego,

k) okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego oraz innych przedmiotów rehabilitacyjnych przepisanych przez lekarza i uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej w zakresie nierefundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub z pomniejszeniem refundacji,

l) określonych przez szkołę dodatkowych przedmiotów lub usług związanych z profilem nauki, zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole wymagane lub zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,

m) kosztów dojazdu do szkoły lub kolegium środkami komunikacji publicznej.

3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – także w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

1. odzież i obuwie codziennego użytku;
2. stroje odświętne, m.in. strój pierwszokomunijny, na studniówkę;
3. sprzęt rehabilitacyjny;
4. obozy i zimowiska rekreacyjne;
5. opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie

Rozliczenie stypendium szkolnego:

Przyznane stypendium szkolne w formach określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych powinno być rozliczane (poprzez dostarczenie rachunków imiennych lub faktur, kserokopii biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki):

1) za wrzesień - grudzień do 10 grudnia;
3) za styczeń – czerwiec do dnia 10 czerwca.

Dopuszczalny jest zwrot kosztów poniesionych wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, wystawionych w lipcu i sierpniu danego roku.

UWAGA!

• faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia, obejmujące pomoc rzeczową odrębnie dla każdego ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego,
• przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, kserokopie biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę,
• ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na fakturze),
• odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,
• stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów,
• koszty związane z przyznaniem stypendium szkolnego muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

1. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Maków Podhalański.
3. W sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów.
4. Jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj.528 zł.
5. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

 

 

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.