Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Posiłek w szkole i w domu

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).

Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: 

 

 1. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

 

 2. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

 

3. moduł – organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 3. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach modułu 3 przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

 

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy,
o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

 

Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Maków Podhalański w 2021 roku przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

 

 Koszt całkowity zadania na rok 2021 wynosi 146 396,00 zł. Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu § 1 ust.1 wynosi 117 117,00 zł. i nie przekracza 80% kosztów realizacji zadania. Gmina Maków Podhalańskim w roku 2021 na realizację zadania przeznaczy kwotę 29 279,00 zł., co stanowi 20% udział środków własnych na wykonanie tego zadania.

 

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018 roku na lata 2019-2023 realizowany jest również w oparciu
o wprowadzone przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r.
  w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
  w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 2. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r.
  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 3. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 5 grudnia 2018 r.
  w sprawie : ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc gminy Maków Podhalański w zakresie zapewnienia posiłku" na lata 2019 - 2023

 

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole
i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim tel. 33 877 15 54.

 

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.