Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z roku 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z roku 2022 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą
„złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11

34-220 Maków Podhalański

lub na skrzynkę EPUAP mopsmakow

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania

 

Druki do pobrania w sekcji "Załączniki"

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

  Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością-informacja

  Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, podnośniki, wózki, skutery.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej  https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/

  Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW  https://sow.pfron.org.pl/ . Gwarancją optymalnego doboru sprzętu do potrzeb osoby niepełnosprawnej jest możliwość konsultacji z doradcami, którzy pomogą wybrać odpowiednią technologię.

   Pierwsza pomoc w usługach sąsiedzkich - informacja

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje zainteresowane osoby sprawowaniem usług sąsiedzkich o możliwości szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

   Oferta szkoleniowa Ośrodka Szkoleniowego w Suchej Beskidzkiej.

   W związku z nowymi regulacjami zawartymi w Ustawie o pomocy społecznej (art. 50 ust 4a pkt. 6) – osoba wykonująca usługi sąsiedzkie powinna m.in. ukończyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 listopada.

   Ośrodek Kształcenia Zawodowego oferuje przeprowadzenie kursu „Pierwsza pomoc w usługach sąsiedzkich”. Miejsce szkolenia : OKZ Sucha Beskidzka ul. Rynek 16.

   Oferta obejmuje kurs 8 godzinny, cena kursu jest uzależniona od ilości słuchaczy. Termin szkolenia do uzgodnienia.

   Szczegółowe informacje pod nr Tel 338744381; 697818718 lub e-mail: suchab@zdz.katowice.pl

    Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu - świadczeniu wspierającym

    Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

    • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego     kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
    • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
    • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

      

    Obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024r.

    Świadczenie wspierające.

    1. Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.
    2. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie od 1 stycznia 2024 r. osobie w wieku od ukończenia 18, roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów
     w skali potrzeby wsparcia.
    3. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie miesięcznie w wysokości:
    1. 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    2. 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94  punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    3. 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od  85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    4. 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84  punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    5. 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79  punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    6. 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74  punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

    Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

    • od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 87 do 100 pkt, 
    • od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 78 do 86 pkt,
    • od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70  do 77 pkt .

    Uwaga: wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy  jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym  osoba wymagająca opieki:

    1)  na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia   pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, 

    2)  na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

    – będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także
    w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87  punktów w skali potrzeby wsparcia.

    1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
    2. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania
     o niepełnosprawności (wojewody).

    Świadczenie pielęgnacyjne.

    1. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie między innymi:
    1. rodzinie zastępczej;
    2. osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;
    3. dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej;
    4. dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej;
    5. dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

    jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

    1. Rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopni niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.
    1. Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, jeżeli:
    1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
    2. osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich;
    3. osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
    4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
    5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.
    1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej będzie mógł złożyć wyłącznie odpowiednio rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
    1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została w danej gminie realizacja świadczeń rodzinnych).

     

     

    Informujemy, że:

    • przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach obowiązujących od
     1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać  wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego,
    • osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli  z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować  z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek  o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów,
    • w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego,
    • przepisy przejściowe regulujące ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie obecnych przepisów i warunków zachowają prawo do tych świadczeń po 31 grudnia 2023 r.,
    • świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna nie przysługują  opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające,
    • złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
    • świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi  wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun,
    • osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.

    UWAGA: przed 1 stycznia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostaną opublikowane zaktualizowane wzory wniosków o poszczególne świadczenia rodzinne uwzględniające zmiany wynikające z omówionych wyżej zmian prawnych. 

    INFOLINIA

    Nowe świadczenie wspierające. Ministerstwo Rodziny 
    i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię

    Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami.

    Pod numerem telefonu 22 245-61-00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego. Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.