Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY NA ROK 2021

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PERSPEKTYWY” NA ROK 2021

 

Rusza rekrutacja uczestników do Projektu PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja ma charakter otwarty.

Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba fizyczna, która złoży w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka 7.15 – 15.15, lub drogą korespondencyjną.

Projekt „Perspektywy” to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową uczestników zamieszkujących w gminie Maków Podhalański.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • osoby zamieszkałe na terenie gminy Maków Podhalański,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

 

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające  z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak min. :

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- Indywidualne treningi psychologiczne,

- Warsztaty kompetencji społecznych,

- Poradnictwo rodzinne,

- Warsztaty kompetencji społecznych,

- Indywidualne doradztwo zawodowe,

- Indywidualne pośrednictwo pracy,

- Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania pracy,

- Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

- Staże zawodowe itp.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu „PERSPEKTYWY" w gminie Maków Podhalański pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalański,
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.: (33) 8771 554

Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka 7.15 – 15.15, lub drogą korespondencyjną.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.